Sandvolleyballen i Stavanger takker av etter 13 fantastiske �r!

World Event AS har etter styrem�te fredag 9.mars besluttet ï¿½ st� av som arrang�r av World Tour i sandvolleyball i Stavanger 2012. Det internasjonale volleyballforbundet er n� varslet og ConocoPhillips Grand slam er tatt ut av kalenderen for 2012, dette er beklagelig, men endelig.

Etter 13 �r og like mange fantastiske arrangement fra 1999, er det vemodig, men allikevel riktig � st� av som arrang�r av World Tour i sandvolleyball i Stavanger. Det har v�rt fantastisk � f� v�re med � lede organisasjonen og folkefesten rundt World Tour i alle disse �rene sier daglig leder Odd Langhelle og styreleder Bj�rn Maaseide i World Event AS. World Tour har v�rt et stort, kostbart og etter hvert, komplekst arrangement med et budsjett p� ca. 22 millioner kroner. Den �konomiske risikoen for �rets turnering ble rett og slett for stor.

Selv om Sandvolleyballturneringen n� legges ned, vil vi gjerne benytte anledningen til � takke alle v�re trofaste sponsorer, v�re 400 unike og fantastiske frivillige, Norges volleyballforbund, spillerne og ikke minst det fantastiske Stavangerske/norske publikummet som har gjort den fantastiske folkefesten mulig. Det blir nok en litt spesiell sommer for oss alle, men vi f�ler vi har gjort v�rt ytterste for � f� dette til uten helt � lykkes.

Conocophillips Grand Slam i Stavanger har v�rt sentral i � kvalifisere verdens beste ut�vere til de Olympiske leker i b�de Sydney, Athen, Beijing og London i en idrett med det h�yeste antall TV seere fra de Olympiske leker i Beijing (bortsett fra 100 meter i friidrett). Arrangementet fikk sitt h�ydepunkt under verdensmesterskapet i 2009 hvor 156 millioner seere fikk med seg sendingene fra Norge og Stavanger. Fra det internasjonale volleyballforbundet fikk verdensmesterskapet i Stavanger karakteren �Best ever�. Det ble solgt 101 000 billetter over 10 dager.

�Alt har sin tid�, sier Bj�rn Maaseide, initiativtaker til arrangementet og eier av selskapet World Event. �Vi skal alle v�re stolte over hva dette arrangementet faktisk har betydd for b�de norske og internasjonale ut�vere. Vi har satt Stavanger p� kartet p� en utrolig varm og fin m�te som vi alle vil nyte godt av i �rene fremover. Stavanger har forvandlet seg fra en �d�� sommerby med lavt hotelbelegg i 1999, til � bli �Sommerbyen Stavanger� med et pulserende liv og masse aktivitet. Sandvolleyballen har v�rt et sentralt virkemiddel i denne forvandlingen�.

Selskapet World Event satser videre p� Skifestivalen Blink i Sandnes og Bislett Games i Oslo, som n� vil v�re de to st�rste arrangementene for World Event. I tillegg kommer selskapet til � fortsette arbeidet med � selge st�rre strategiske sponsor avtaler som DNB ARENA som ble solgt p� vegne av Oilers Invest. World Event �nsker fremdeles � v�re viktig akt�r i sponsor og arrangementsmarkedet i �rene som kommer, b�de lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Helt til slutt vil vi rette en spesiell takk til ConocoPhillips og Stavanger kommune for det partnerskapet vi har hatt helt siden 1999. Det har v�rt en forn�yelse � jobbe med dere. Det kommer tider etter dette.

G� gjerne inn p� www.worldevent.no og se videoen som er lagt ut. Det handler om gode minner.

Utfyllende opplysninger kan f�s av:

Odd Langhelle, tlf. 905 60 815

Bj�rn Maaseide, tlf. 996 39 000

�

�


�

GBR Beach Volleyball in Stavanger ends after 13 successful years !
World Event decided during a board meeting March 9th, that the FIVB Beach Volleyball World Tour in Stavanger 2012 will not be organized. The International Volleyball Federation (FIVB) are informed and the ConocoPhillips Grand Slam event in Stavanger will be removed from the calendar for 2012. This is regrettable, but inevitable.

After 13 years with great beach volleyball tournaments casino online in Stavanger, this is a sad moment for all volleyball fans, but still the right decision for World Event. �It has been a great pleasure working with the organization in Stavanger, and see how this fantastic tournament turned into one of the biggest sports event in Norway�, says managing director and chairman Odd Langhelle and board director Bjorn Maaseide in World Event. World Tour in Stavanger has been a first class and complex beach volleyball event with a budget of approx. 3 million Euros. The financial risk for this year's tournament was simply too high.

Since the FIVB World Tour in Stavanger has ended with a closure, we would like to take this opportunity to thank all our loyal sponsors, our 400 unique and wonderful volunteers, the International volleyball federation (FIVB), the Norwegian Volleyball Association, the players and not least the fantastic Stavanger/ Norwegian crowd, that has made this great event possible. It will probably be a strange summer for us all, but we feel we have done our utmost to secure the tournament, without quite succeeding.

The ConocoPhillips Grand Slam tournament in Stavanger has been important to qualify the world's best athletes to the Olympic Games in both Sydney, Athens, Beijing and London - in a sport with the highest number of TV viewers from the Olympic Games in Beijing (except the 100 meters in track and field) .

The event in Stavanger had its peak during the World Championships in 2009 where 156 million viewers watched beach volleyball from Stavanger and Norway. The FIVB gave the World Championships in Stavanger the title "Best World Championships ever". 101,000 tickets were sold during the 10 days of the competition.
.
"There is a time for everything�, says Maaseide, former beach volleyball champion,  initiator of the event and owner of the company World Event. "We should all be proud of what this event has meant for both Norwegian and International players. We have put Stavanger on the International map of large sports events, and this has been an important event for the city, the region and the country. Stavanger has transformed itself from a quiet summer city in the mid 1990`s, to be "Summer City Stavanger" with a vibrant life and lots of activity. Volleyball ball has been a key tool in this transformation."

World Event continue now with focus on the Blink Ski Festival in Sandnes and Exxon Mobil Bislett Games in Oslo, which will now be the two biggest events for World Event.
World Event aim to be a major part in the sponsorship and events market in the coming years, both locally, nationally and internationally.

Finally, we will give a special thanks to ConocoPhillips and the city of Stavanger for the partnership we have had since 1999. It has been a great pleasure working with you.

To see some good memories check www.worldevent.no


For further information please contact :

Odd Langhelle          +47 905 60 815
Bjorn Maaseide        +47 996 39 000

Nyhetsfeed:

wts2011_bunnlogoer_new